Kattentrimsalon 'Jack'

Specialist voor professionele vachtverzorging van je kat in Utrecht

Algemene voorwaarden kattentrimsalon 'Jack'

1.Toepasselijkheid der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Aanbiedingen en prijsopgaven
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
4. Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
5. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.
6. Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook.
7. Garantie
Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.
8. Klacht
Klachten ter zake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.
9. Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling of via een betaalverzoek mobiel bankieren bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.
10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Algemene voorwaarden kattenoppas trimsalon ‘Jack’, versie 1 april 2019

 

1.Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.

Opdrachtnemer: kattentrimsalon ‘Jack’, gevestigd te Utrecht, geregistreerd bij de KvK nr. 50507281

Opdrachtgever: de persoon die kattentrimsalon ‘Jack’ opdracht geeft om tegen betaling zijn (huis)dier(en) te verzorgen.

2. Algemene bepalingen 

Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door opdrachtnemer én opdrachtgever is vastgelegd en ondertekend. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht te weigeren.

3. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat zij conform de wet - artikel 6:179 BW - onder omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor schade veroorzaakt door hun huisdier tijdens het oppassen, ook als hun huisdier zonder hen bij de oppas is.

Opdrachtgever beschikken over een WA-verzekering voor henzelf die ook van toepassing is op hun huisdier (dat is normaal gesproken het geval).

4. Overeenkomst

1.Opdrachtnemer verplicht zich tot dagelijkse verzorging van de huisdieren, volgens wederzijdse schriftelijke overeenkomst.

2.Opdrachtnemer zal zeer zorgvuldig met de huissleutels van opdrachtgever omgaan. Na afloop van de overeenkomst, zal de huissleutel worden geretourneerd aan opdrachtgever op een door de opdrachtnemer gewenste wijze, tenzij anders is overeengekomen. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan.

3.Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte/ongeval van huisdieren handelen volgens wederzijdse overeenkomst. Indien er na herhaalde pogingen geen contact tot stand komt, indien van toepassing, is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht te handelen. In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal opdrachtnemer zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten van zowel de dierenarts als opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.Indien huisdieren van opdrachtgever op diens verzoek buiten mogen komen tijdens de oppasperiode en opdrachtnemer gedurende twee dagen het huisdier niet in of om het huis heeft aangetroffen en er geen aanwijzingen zijn dat het dier in huis geweest is, zal opdrachtnemer zich inspannen het huisdier te zoeken. De kosten hiervoor (tijd, materiaal e.d.) komen voor rekening van opdrachtgever.

5.De overeenkomst is eerst teneinde nadat opdrachtnemer een thuiskomstbericht heeft ontvangen van opdrachtgever. Zonder bericht wordt de opdracht voortgezet, de daarvoor verschuldigde vergoeding dient achteraf door de opdrachtgever voldaan te worden.

6.In geval opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de lopende overeenkomst uit te voeren, zal opdrachtnemer zorg dragen voor adequate en betrouwbare vervanging. In geval opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren, zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever of de opdracht door opdrachtnemer wordt geannuleerd of overgedragen zal worden aan een betrouwbare vervanger. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met vervanging en zelf een andere oplossing zoekt, heeft hij het recht de opdracht kosteloos te annuleren. Voor eventuele schade kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.

5.Verplichtingen opdrachtgever

1.Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van alle benodigde materialen voor de gehele oppasperiode. Indien zich toch een tekort voordoet, zal opdrachtnemer dit aanvullen. Kosten van aanschaf en de tijd die opdrachtnemer daaraan spendeert, komen voor rekening van opdrachtgever, vermeerderd met € 7,50 administratiekosten. 2.Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts. 

3.Opdrachtgever zorgt dat huisdieren vrij zijn van vlooien en/of wormen. Indien tijdens de oppasperiode vlooien bij de huisdieren worden aangetroffen, zal opdrachtnemer de dieren ontvlooien. De kosten hiervan bedragen € 10,- per huisdier.

4.Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in Nederland die beslissingsbevoegd is in noodgevallen.

6.Annulering

Indien een (deel van een) opdracht na akkoord opdrachtbevestiging voor aanvang van de opdracht geannuleerd wordt, zal restitutie

Indien een (deel van een) opdracht na akkoord opdrachtbevestiging voor aanvang van de opdracht geannuleerd wordt, zal restitutie plaatsvinden. Opdrachtgever is in dat geval administratiekosten aan opdrachtnemer verschuldigd (14 dagen voor aanvang 10%, 7 dagen voor aanvang 25%, 24 uur voor aanvang 50% van het taalbedrag van (het geannuleerde deel van) de opdracht, met een minimum van € 15,-) Indien zich wijzigingen voordoen tijdens de oppasperiode (opdrachtgever vertrekt later danwel komt eerder terug dan afgesproken), dan is dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever kan alsdan geen aanspraak maken op restitutie in enige vorm.

7.Betalingen

Alle tarieven van de diensten kattenoppas aan huis zijn inclusief BTW. De betalingstermijn is 14 dagen, waarbij het volledige factuurbedrag te allen tijde voor aanvang van de opdracht dient te zijn bijgeschreven op de rekening van opdrachtnemer.

8.Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door kattentrimsalon 'Jack' aangepast worden. Ik adviseer dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.